top of page

מדיניות כללית למיזם "מפגשים"

מהו המיזם. תכלית המיזם הינה לחבר בין מטפלים ואנשי מקצוע בתחום התמיכה הרגשית
והנפשית המארגנים מפגשי תמיכה לבין אנשים המעוניינים להשתתף במפגשים אלו.
מי עומד מאחוריו. המיזם מופעל על ידי קבוצת אזרחים ("הקבוצה"), והוקם בהתנדבות וללא מטרת רווח בעקבות אירועי ה-7.10.2023 והמלחמה שפרצה לאחריו.
מהם השירותים שניתנים במסגרת המיזם. המיזם מפעיל פלטפורמה הזמינה בנכסים
דיגיטליים שונים (דוגמת אתר או אפליקציה) ("הפלטפורמה"), המאפשרת למטפלים ואנשי
מקצוע בתחום התמיכה הרגשית והנפשית ("אנשי המקצוע") לארגן ולהנחות מפגשים
(המפגשים") ולהזמין משתתפים מהציבור להשתתף במפגשים ("המשתתפים").
הפלטפורמה מעמידה אך ורק את התשתית לארגון וניהול המפגשים, ואינה אחראית לתוכן
המפגשים או לתכנים המוצעים בהם. המפגשים עצמם ייערכו באופן וירטואלי בכלים חיצוניים
לפלטפורמה דוגמת Zoom או Teams, ולמיזם אין קשר לכלים אלו או שליטה בהם, או באופן
פיזי לפי בחירת אנשי המקצוע והמשתתפים, במקומות שאינם בשליטת הפלטפורמה.


תנאי השימוש למשתתפים
השירות הוא ללא תשלום ופתוח לכל משתמש המעוניין להירשם ולהשתתף במפגשים.
הרשמה למפגשים נדרשת מראש, ויש להזין לצורך ההרשמה פרטים בסיסיים נדרשים. על
הפרטים להיות מדויקים ונכונים.
במסגרת השימוש בפלטפורמה, תוכלו לקבל גישה להזמנות למפגשים, לקרוא על תוכן
המפגש המיועד, להירשם למפגש ולקבל קישור להשתתפות במפגש בכלים חיצוניים למיזם
ולפלטפורמה. למיזם לא תהיה גישה למפגשים עצמם או לתקשורת שלכם עם אנשי המקצוע,
והשירות שיינתן על ידי אנשי המקצוע אינו קשור למיזם ואינו באחריותו, כמו גם תוכן
המפגשים ואופן ההשתתפות בהם.
נבקשכם לא לשלוח בקשות סרק להירשם למפגשים. בקשות כאלה מונעות מאחרים לקבל
את השירות. אתם יכולים לפנות אלינו בכל עת ולדווח על בעיות בקבלת השירות או עם אנשי
המקצוע בפרטי הקשר המובאים להלן ואנו נשתדל להביא את הדברים לידיעת אנשי המקצוע.
אתם מתחייבים שלא להשתמש בפלטפורמה או בתוכן המוצג בה באופן בלתי חוקי או בלתי
הולם, לא להשתמש בהם באופן מסחרי או עסקי ולא להעביר מידע מהם למי שאינו זכאי
לגשת אליו. אתם מתחייבים להשתתף במפגשים באופן מכבד, חוקי ושאינו פוגע באחרים או
ברגשותיהם.


תנאי שימוש לאנשי המקצוע
הירתמותכם למיזם ורישומכם לפלטפורמה כאנשי מקצוע הינה ללא תשלום. בצד זאת,
בהצטרפות למיזם אתם מתחייבים להיות זמינים למתן שירות למי שיפנה אליכם דרך המיזם
ולהעניק את השירות, בהתנדבות וללא תשלום. אתם מתחייבים לפרסם בפלטפורמה מידע
מדויק אודות המפגשים שאתם מציעים למשתתפים ושל הכשירות המקצועית שלכם,
ומתחייבים להחזיק בכל ההסמכות והרישיונות הנדרשים לשם כך לפי דין.
לצורך שימוש בפלטפורמה, תצטרכו להירשם ולפתוח חשבון, תוך מסירה של פרטים נדרשים.
אתם מתחייבים שהפרטים מדויקים ונכונים. אתם מתחייבים לשמור את פרטי ההתחברות
שלכם בסודיות מלאה ולא לתת גישה לאף אדם אחר לפרטי ההתחברות שלכם או לאפשר לו
לצפות בחשבון שלכם בפלטפורמה. המידע שיוצג לכם על המשתתפים בפלטפורמה כולל
מידע אישי של המשתתפים ואינם רשאים להשתמש בו אלא לצורך ארגון ועריכת המפגשים
שפרסמתם בפלטפורמה, והכל בהתאם לדין.

אם אינכם זמינים יותר למתן השירות או לעריכת המפגש, אתם מתחייבים להודיע על כך
בפלטפורמה ולמשתתפים באופן מיידי ואנו שומרים את הזכות להסיר את המפגש
מהפלטפורמה. אתם מתחייבים להעניק שירות איכותי, מקצועי, בתום לב וללא הפליה מכל
סוג, ולהתנהל בצורה מכבדת. אתם מתחייבים שהתכנים במפגשים יהיו חוקיים, מכבדים
ותואמים לפרסומים שהצגתם בפלטפורמה לגבי המפגשים, וכן לפעול בהתאם לכל נורמה
אתית הרלוונטית אליכם.
מערכת היחסים בינכם לבין הפונים להם תעניקו שירות היא באחריותכם ואינה באחריות
המיזם. אתם מתחייבים לשפות את המיזם בגין כל טענה שתעלה כנגד המיזם בשל מעשה או
מחדל שלכם.
אתם מתחייבים שלא להשתמש במיזם לצרכים עסקיים מסחריים, אלא אך ורק לצורך
התנדבותי.


איסוף ומסירת מידע
איסוף מידע אוטומטי. בעת השימוש באתרי המיזם, שרתי המחשב של Wix עליהם הם
מופעלים אוספים נתונים באופן אוטומטי בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה כאן:
https://www.wix.com/about/privacy.
מסירת מידע בהסכמה. על המשתמשים במיזם ייאספו פרטי קשר בסיסיים הנדרשים
בהרשמה למפגשים ורשימת המפגשים אליהם נרשמו, וכן פניות שהמשתמשים יפנו
לפלטפורמה. על אנשי המקצוע יאספו פרטי קשר, שם העסק, פרטי השכלה ורקע כמו-גם מידע על סוגי המפגשים שאותם מבקשים להנחות, וכן רשימת ונושאי המפגשים שפרסמו וכן פידבק שימסרו המשתתפים.
מטרות השימוש במידע. המיזם ישתמש במידע אך ורק לצורך תפעול המיזם ולצורך מענה
לבקשות שיגיעו למיזם וטיפול בהן, לרבות קבלת פידבק על קבלת השירות מאנשי המקצוע,
וכן ככל שהדבר נדרש, מותר או מחויב לפי דין.
העברה לצדדים שלישיים. המידע לא יועבר לצדדים שלישים, אלא לצרכי תפעול המיזם
והטיפול בבקשה או על-פי היתר אחר בדין. כך למשל, המידע יועבר לאנשי המקצוע לצורך
ארגון וניהול המפגשים, וכן לנותני השירותים הטכנולוגיים המאפשרים לקיים את
הפלטפורמה, דוגמת שירותי ענן.
שמירת המידע. המידע נאסף ונשמר באמצעות בשרתי חברת Wix. חלק מהשרתים מצויים
מחוץ לישראל ואתם מסכימים בזה להעברת המידע שתמסרו אל מחוץ לתחומי המדינה.
אין חובה חוקית למסירת המידע. המידע שתמסרו ישמש לצרכי הסיוע המוצע במיזם, ומסירתו תלויה ברצונכם החופשי ובהסכמתם ואין לכם כל חובה חוקית למסור את המידע. אם לא תמסרו את המידע, ייתכן שלא נוכל לתת את השירות שיתבקש.
מחיקת מידע אישי. במידה שתרצו למחוק את המידע שמסרת אנא פנו ל-matan.s202@gmail.com. ככל שהדבר יתאפשר ואם לא נסבור שיש סיבה מוצדקת לשמור את המידע, נפעל באופן סביר על-מנת לעשות זאת.
אבטחת מידע. מפעילי המיזם עושים זאת בהתנדבות ונוקטים אמצעים סבירים להגנה על
המידע מפני שימוש לרעה, אולם בנסיבות העניין אינם יכולים להיות אחראים למניעה
מוחלטת של פריצות או דלף מידע.
שמירת המידע. המיזם ישמור את המידע לתקופה הדרושה לצורך טיפול בפניות המגיעות
באמצעותו ולמילוי מטרות הפעילות הכלליות.

קנין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרי המיזם ובשירותים המוצעים על ידיו, למעט תכנים
הנמסרים על ידי המשתמשים, הן של חברי הקבוצה. ניתן להשתמש בתכנים באופן חופשי
לצורך מטרות המיזם בלבד ולצרכים שאינם מסחריים.


העדר אחריות; היעדר עיסוק בטיפול
מאחר שהמיזם מופעל בהתנדבות ומהווה פלטפורמה לתיווך בלבד בין משתתפים לבין אנשי
מקצוע, על בסיס התנדבותי ומתוך סולידריות וערבות הדדית, הקבוצה וחבריה אינם נושאים
באחריות כלשהי לשירותים שניתנים במסגרת המיזם על ידי אנשי המקצוע, לתוכן המפגשים
או לתיאורם, לדיוקו וזמינותו או לנזק או הפסד שעלולים להיגרם מהם. הפלטפורמה אינה
מציעה טיפול מכל סוג שהוא והיא או הקבוצה אינם עוסקים או מורשים לעסוק בטיפול, ולא
יישאו בכל אחריות הנובעת מטיפול שיוצע על ידי אנשי המקצוע. אם אינכם מסכימים לכך,
הימנעו משימוש באתר.


כללי
הפסקת פעילות המיזם; שינוי תנאים. חברי הקבוצה יכולים לשנות, להשהות ו/או להפסיק
את הפעילות בכל עת, לפי שיקול דעתם, לרבות להשהות או להשעות את פעילותם של פונים
או אנשי מקצוע במקרה של הפרת המדיניות או התנהלות בלתי חוקית או שאינה הולמת.
בנוסף, ייתכן שתנאי הפעלת המיזם ישתנו והודעה על כך תופיע באתרי המיזם.


יצירת קשר
בכל שאלה ניתן לפנות ל-matan.s202@gmail.com או ל-haberalon@gmail.com.

bottom of page